شماره حساب ها

ردیف نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا صاحب حساب
1 ملت 0000000000 0000000000000000 IR000000000000000000000000 مرتضی پوراکبر
2 صادرات 1111111111 1111111111111111 IR111111111111111111111111 مرتضی پوراکبر
3 پارسیان 2222222222 2222222222222222 IR222222222222222222222222 مرتضی پوراکبر